Regulamin

Portal internetowy dostępny pod adresem https://rekrutacjajava.pl/ udostępniony jest przez Administratora na zasadach określonych niniejszym regulaminem w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

Dane kontaktowe Administratora:

 • adres e-mail: kontakt@rekrutacjajava.pl.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Portalu oraz prawa i obowiązki użytkowników oraz Administratora. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Portalu.

§1. Definicje
 1. Portal – portal internetowy działający pod adresem https://rekrutacjajava.pl/.
 2. Administrator – Arkadiusz Kołodziejczyk prowadzący działalność gospodarczą pod adresem ul. Siemianowicka 4 lok. 12, 52-007 Wrocław, NIP: 8992925224, REGON: 522009741, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, która korzysta z Portalu.
 4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Portalu.
 5. Konto użytkownika – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są informacje na temat Użytkownika.
 6. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta użytkownika na Portalu z wykorzystaniem Formularza rejestracji.
 7. Formularz rejestracji – formularz dostępny na Portalu umożliwiający założenie Konta użytkownika.
§2. Postanowienia ogólne
 1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Korzystanie z Portalu oraz Usług oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
 4. Administrator przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Portalu. Administrator może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
 6. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Portalu.
 7. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
§3. Ogólne warunki świadczenia usług
 1. Administrator świadczy za pośrednictwem Portalu usługi nie wymagające rejestracji, w szczególności usługi informacyjne poprzez udostępnianie treści o ofercie, aktualnościach i usługach świadczonych na Portalu.
 2. Administrator świadczy za pośrednictwem Portalu usługi wymagające rejestracji, w szczególności dostęp do pełnej funkcjonalności Portalu (Dostęp płatny).
 3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi. Skutki prawne zakończenia korzystania z usługi określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi, postanowienia niniejszego Regulaminu oraz postanowienia umowy zawartej odrębnie z Użytkownikiem.
 4. Administrator świadczy usługi bezpłatnie lub odpłatnie na zasadach określonych Regulaminem.
 5. Informacje znajdujące się na stronie Portalu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach usług dostępnych na Portalu, wprowadzania nowych usług jak i też przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian w trwających już promocjach. W przypadku akcji promocyjnych obejmujących czasową obniżkę ceny Administrator na stronie wskazuje, obok ceny promocyjnej, poprzednią najniższą cenę, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem promocji. Skala obniżki będzie ustalana w stosunku do najniższej wskazanej ceny.
 7. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Administratora:
  • urządzenie z dostępem do sieci Internet,
  • przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
  • dostęp do poczty elektronicznej.
 8. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.
§4. Rejestracja na Portalu
 1. Rejestracja dokonywana jest przez Użytkownika poprzez poprawne wypełnienie Formularza rejestracji dostępnego na Portalu.
 2. Użytkownik wypełniając Formularz rejestracji zobowiązany jest do podania wyłącznie informacji prawdziwych.
 3. Dokonując rejestracji na Portalu Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptację jego postanowień.
 4. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto użytkownika.
 5. Użytkownikowi zabrania się udostępniania Konta użytkownika osobom trzecim.
 6. Użytkownik nie posiada prawa do zbywania Konta użytkownika innym podmiotom.
 7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom danych umożlwiających logowanie na Portalu.
 8. W przypadku naruszania postanowień niniejszego Regulaminu Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania bądź całkowitego usunięcia Konta użytkownika. Czynności, o których mowa zdaniu poprzednim Administrator przeprowadza po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń wyznaczając ku temu termin nie krótszy niż 3 dni oraz informując o skutkach braku zastosowania się do wezwania.
 9. Posiadanie aktywnego Konta użytkownika jest niezbędne do korzystania z Dostępu płatnego do Portalu.
§5. Konto użytkownika
 1. Po poprawnym przebiegu procesu rejestracji w ramach Portalu tworzone jest Konto użytkownika.
 2. W ramach korzystania z Dostępu płatnego Użytkownik może umieszczać treści zależnie od rodzaju funkcjonalności, z której korzysta (np. dodawanie komentarzy do dostępnych pytań lub zadań). Treści zamieszczane przez Użytkownika muszą zawsze odpowiadać celowi funkcjonalności, w ramach której udostępniono możliwość dodawania treści.
 3. Użytkownik nie może zamieszczać treści:
  • nawołujących do popełnienia czynu zabronionego lub pochwala popełnienie takiego czynu,
  • obrażających uczucia religijne innych osób poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca służącego do celów religijnych,
  • pomawiających inną osobę, grupy osób, instytucje, osoby prawne lub inne podmioty o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu, działalności czy zajmowania określonego stanowiska,
  • propagujących lub nawołujących do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, etnicznym, wyznaniowym albo seksualnym,
  • naruszających prawa autorskie i/lub prawa pokrewne osób trzecich,
  • mających charakter bezprawny,
  • posiadających odnośniki do innych stron internetowych zawierających złośliwe oprogramowanie lub stron internetowych służących do wyłudzania danych,
  • zawierających informacje reklamowe lub marketingowe niedotyczące działalności osoby publikującej treści lub dotyczące działalności konkurencyjnej w stosunku do Administratora.
 4. Użytkownik publikując jakiekolwiek treści w ramach Portalu potwierdza tym samym, iż posiada prawa autorskie, prawa pokrewne lub inne ważne uprawnienia do korzystania z takich treści. W przypadku zgłoszenia wobec treści przez osoby trzecie roszczeń, Użytkownik przyjmuje takie roszczenia na siebie i zwalnia Administratora z wszelkiej odpowiedzialności.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści zamieszczanych przez Użytkownika w ramach Portalu, co może skutkować odmową publikacji treści na Portalu lub jej usunięcia po publikacji w przypadku, gdy zamieszczona przez Użytkownika treść narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
§6. Dostęp bezpłatny
 1. Każdy Użytkownik może zapoznać się z wybranymi treściami dostępnymi na Portalu w ramach Dostępu bezpłatnego.
 2. W ramach Dostępu bezpłatnego Użytkownik posiada dostęp do ograniczonej listy pytań rekrutacyjnych bez możliwości zapoznania się z opracowaniami pytań.
 3. Administrator zastrzega sobie w każdym czasie prawo do ograniczania lub poszerzania funkcjonalności i treści dostępnych w ramach Dostępu bezpłatnego.
§7. Dostęp płatny
 1. Dostęp płatny aktywowany jest dla Użytkownika po dokonaniu przez niego płatności za usługę zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na Portalu.
 2. Dostęp płatny przyznawany jest na okres 6 miesięcy liczony od momentu aktywacji.
 3. W ramach Dostępu płatnego Użytkownik posiada możliwość:
  • zapoznania się z pełną listą pytań rekrutacyjnych oraz zadań wraz z opracowaniami przygotowanymi przez Administratora;
  • dodawania komentarzy do pytań lub zadań i prowadzenia dyskusji z Administratorem lub innymi Użytkownikami;
  • proponowania nowych pytań do opracowania;
  • głosowania dotyczącego wyboru nowych pytań do opracowania w pierwszej kolejności przez Administratora.
 4. Administrator zastrzega sobie w każdym czasie prawo do ograniczania lub poszerzania funkcjonalności i treści dostępnych w ramach Dostępu płatnego z zastrzeżeniem, iż zmiany wprowadzone przez Administratora nie będą obowiązywać Użytkowników z aktywnym Dostępem płatnym w momencie wprowadzenia zmian.
 5. Użytkownik zainteresowany korzystaniem z Dostępu płatnego po upływie okresu wskazanego w ust. 2 zobowiązany jest do ponownego zamówienia usługi i wniesienia odpłatności zgodnie z cennikiem aktualnym na dzień ponownego zamówienia.
 6. Zastosowanie przez Administratora sankcji, o której mowa w §4 ust. 8 skutkować będzie utratą Dostępu płatnego do Portalu bez prawa Użytkownika do żądania zwrotu płatności wniesionej za usługę.
§8. Warunki płatności
 1. Użytkownik reguluje płatności na rzecz Administratora za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24 prowadzonego przez PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, zgodnie z regulaminem systemu (https://www.przelewy24.pl/regulamin).
 2. Za moment dokonania płatności uznaje się poprawną autoryzację transakcji przez operatora systemu płatności elektronicznych.
 3. Dowód sprzedaży przesyłany jest na adres e-mail wskazany na Koncie użytkownika.
 4. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą, zwrot dokonywany jest na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.
§9. Odpowiedzialność Administratora
 1. Administrator informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy o ile dane te nie pochodzą od niego.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkowników na Portalu, a w szczególności za ich autentyczność oraz poprawność i nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Administratora.
 3. Administrator nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne na Portalu.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Portalu oraz szkody poniesione przez Użytkownika z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia – gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.
 5. Ryzyko związane z używaniem, użytkowaniem, posiadaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu ponosi Użytkownik. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu.
 6. W przypadku szkody poniesionej przez Użytkownika, a wynikającej z umyślnego działania Administratora, Administrator odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Użytkownika z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Administratora zostaje ograniczona do kwoty płatności uiszczonej przez Użytkownika za usługę płatną świadczoną na Portalu.
§10. Odpowiedzialność Administratora za zgodność treści cyfrowej z umową
 1. Administrator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
 2. Administrator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:
  • środowisko cyfrowe konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Administrator poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;
  • konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy ze Administratorem, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.
 4. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową. Administrator może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Administratora.
 5. Administrator doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Administrator.
 6. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  • doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
  • Administrator nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową;
  • brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Administrator próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
  • brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania przez konsumenta z żądania doprowadzenia przez Usługodawcę treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową;
  • z oświadczenia Administratora lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 7. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny.
 8. Administrator może dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową, tylko jeżeli umowa tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn w tej umowie wskazanych. Administrator nie może jednak dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w zdaniu poprzednim nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie konsumenta. Administrator ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie.
 9. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust.8, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp konsumenta do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Administrator jest zobowiązany poinformować konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Konsument nie posiada prawa do wypowiedzenia umowy, jeżeli Administrator zapewnił konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową, w stanie niezmienionym.
§11. Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym. Użytkownik może rozwiązać umowę w każdym czasie za wypowiedzeniem w trybie natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej Administratora.
 2. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w postaci udostępnienia Konta użytkownika, Administrator usuwa Konta użytkownika z Portalu. Usunięcie Konta użytkownika może skutkować zaprzestaniem świadczenia przez Administratora usług odpłatnych bez przyznania prawa Użytkownikowi do zwrotu uiszczonej płatności.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym do usunięcia Konta użytkownika za okresem wypowiedzenia wynoszącym 14 dni w przypadku niestosowania się przez Użytkownika do postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym usunięcia Konta użytkownika w przypadku, gdy od ostatniej aktywności na Koncie użytkownika minęło co najmniej 6 miesięcy albo gdy od dnia rejestracji na Portalu przez okres 3 miesięcy Użytkownik nie podjął żadnej czynności związanej z usługami świadczonymi za pośrednictwem Portalu.
§12. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy
 1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Administratora w terminie 14 dni od dnia, w którym zawarto umowę. Do zachowania terminu wystarczy przesłanie oświadczenia na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Administratora.
 2. W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą a konsument jest zwolniony od wszelkich zobowiązań. Płatności dokonane przez konsumenta zostaną zwrócone przez Administratora w takie samej formie w jakiej konsument dokonał zapłaty, chyba, że konsument wyrazi zgodę na zwrot płatności w inny sposób, który nie spowoduje dla niego dodatkowych obciążeń. Zwrot następuje w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 3. W związku z art. 38 ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia nie przysługuje m. in. w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę (np. aktywował Dostęp płatny) za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo do odstąpienia od umowy.
§13. Postępowanie reklamacyjne
 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Administratora usług świadczonych za pomocą Portalu, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Administrator wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych.
 3. Reklamację rozpatruje Administrator w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji lub jej uzupełnienia przez Użytkownika.
 4. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie zakreślonym w ust. 3 uznaje się za jej uwzględnienie.
§14. Własność intelektualna
 1. Wszelkie treści zamieszczone na stronach internetowych Administratora (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Użytkownika lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Administratora. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Administratora skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Korzystanie ze stron internetowych Administratora, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach stron internetowych Administratora, w tym dostępnych opracowań jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Administratora.
 4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Administratora:
  • kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
  • rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na Portalu treści,
  • pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.
§15. Postanowienia końcowe
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Administrator powiadomi na stronie Portalu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Użytkowników, którzy złożyli zamówienie na Usługę odpłatną w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
 2. Administrator zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Portalu lub wybranych funkcjonalności Portalu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Administratora związanych z działaniem Portalu. O czasowej niedostępności Portalu Administrator poinformuje Użytkowników za pomocą komunikatów wyświetlanych na Portalu oraz drogą elektroniczną na adres e-mail.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według siedziby Administratora, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 maja 2023 r.